Uncategorized

Article 1 This guideline prescribes the manner and procedure for receiving reports from whistleblowers, separating and processing the data from the reports and taking measures to ensure the protection of the personal and other data of the whistleblowers and reports from the whistleblowers. Article 2 An indicator may be any person who: – has established […]

Член 1 Со ова упатство се пропишува начинот и постапката за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите и пријави од укажувачите. Член 2 Укажувач може да биде секое лице кое: – има засновано работен однос […]

The journalist is a critic of the position (government), but he is by no means a half-hearted opposition! In conditions when Macedonian journalism is trying to overcome the obstacles of censorship, pressure and even threats, Radio Network Kanal 77 is a media house that has its own code, which prevents the shaking of editorial policy. […]

„Многу луѓе ми се јавуваат за поддршка, за патот кон вистината“, изјави сопственикот и еден од акционерите Трифун Костовски на веќе пропаднатата Еуростандард Банка во емисијата „Стадион“ на Канал 77, каде тема на емисијата беше „Каде се парите? – Случај Еуростандард Банка“. Она што следно изјави Костовски дека ќе го преземе се барање правда по […]

Поранешниот гувернер на НБРМ, Петар Гошев  во целост ја подржува одлуката на Народната банка за одземање на лиценцата на Еуростандард Банка. Според него регулаторот бил и премногу трпелив давајќи им многу шанси и надеж на сопствениците и на менаџерите во Еуростандард банка, но очиглено тие не си ги исполниле обврските, и ако не ја зтавореле […]

Радио Канал 77, посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во сите свои процеси, имплементирајќи ги законските прописи за заштита на личните податоци во Република Македонија. Ве замолуваме внимателно да размислите за регулативите и начините за заштита на приватноста и личните податоци (Политика за приватност) што се собираат од страна на Радио Канал 77 […]

In conditions when Macedonian journalism is trying to overcome the obstacles of censorship, pressure and even threats, Radio Network Kanal 77 is a media house that has its own code, which prevents the shaking of editorial policy. The editorial board and the organizing committee of Radio Network Kanal 77, with this ethical Code, aim to […]

Во услови кога македонското новинарство се труди да ги надмине препреките на цензурата, притисокот па дури и заканите, Радио Мрежа Канал 77 е медиумска куќа која располага со свој кодекс, што го спречува разнишувањето на уредувачката политика. Уредништвото и организацискиот одбор на Радио Мрежа Канал 77, со овој етички Кодекс, целат кон тоа да создадат […]

ИАБ Македонија ги повикува сите заинтересирани веб портали, кои сакаат да се вклучат во официјалниот систем за онлајн мерење  а кои досега не се пријавиле во ИАБ, тоа најдоцна да го сторат до 15ти ноември, кога се заклучува финалната листа на портали кои ќе почнат со мерење. Официјалнот мерење на веб порталите е проект кој […]

 


Во етер
Наслов
Изведувач

Background
mk Macedonian
X